NOSNÁ KONSTRUKCE

Spodní nosná konstrukce musí přenést v plném rozsahu vlastní tíhu předvěšených fasádních obkladových prvků, účinky větru vč. zohlednění extrémních účinků v nárožích objektu a rovněž spolehlivě přenést účinky fyzikálních vlivů (změny teploty a vlhkosti) a z nich vyplývající vynucená přetvoření. Kromě toho plní i úlohu distanční a vyrovnávací. Jako materiál se použijí hliníkové prvky, případně na kotvení i žárově pozinkované ocelové prvky. V případě kombinací je nutno dbát na důslednou separaci těchto dvou odlišných materiálů. Kotvení musí být vždy provedeno přes termoizolační podložky, aby byly minimalizovány vlivy vzniklých lokálních tepelných mostů. Z tepelně technického hlediska je však konstrukce vždy v kotevních místech oslabená a je pro to nutné tuto skutečnost zahrnout do výpočtu při navrhování dostatečné tloušťky tepelného izolantu. Nosný rošt se standardně skládá z místních hliníkových (ocelových žár. zinkovaných) kotev připevněných na podkladní materiál a svislých (popř. vodorovných) hliníkových profilů – dle typu vnějšího obkladu. Hlavní průběžné hliníkové profily jsou vždy osazeny v rastru fasády a mezilehlé prvky jsou nadimenzovány v takovém rozpětí, aby byl splněn požadavek na statiku a absolutní rovinnost pohledové vrstvy. Hliníkové a ocelové kotevní prvky musí být vždy odděleny separační vrstvou proti kontaktní korozi. Viditelné prvky nosné konstrukce musí být vždy v provedení s povrchovou úpravou dle stupnice RAL a požadavku architekta.

Nosný systém musí vždy umožňovat délkovou roztažnost materiálů. Z tohoto důvodu musí být vždy jeden bod pevný a ostatní posuvné. Pevný bod bude na jednom konstrukčním celku vždy v jedné úrovni. V místě posuvného bodu musí být dostatečně tvrdá podložka, aby nedošlo k jejímu poškození a umožňovala bezpečný posun, nebo bude použita systémová podkonstrukce. Systém kotvení vždy musí bez dodatečného upravování na místě, vyrovnávat tolerance min +/-20 mm. Způsob provedení vyrovnání tolerancí (výrobou různých typů kotev nebo kotev umožňujících rektifikaci) záleží na zhotoviteli. Ocelové pozinkované kotvy však nesmí být upravovány na stavbě dodatečným řezáním či vrtáním. V případě použití rektifikačních drážek je po vyrovnání fasády nutné zajistit nosný rošt v takové poloze, aby umožňoval pouze potřebnou délkovou roztažnost a v ostatních směrech byl dostatečně pevný a tuhý. Kotevní prvky z pozinkované oceli (hmoždinkového typu) musí být certifikovány pro daný druh podkladu a způsob namáhání. Musí být dodrženy vzájemné odstupy jednotlivých kotev a jejich vzdálenosti od okraje, aby nedocházelo k jejich oslabení. Pokud to konstrukčně nedovolí situace v řešeném konkrétním místě, je třeba tuto skutečnost zohlednit ve výběru typu kotvy a redukci jejího povoleného zatížení. Kotvení respektuje vlastní dilataci rastru, dilataci obkladových desek, dilataci spodní konstrukce i objektovou dilataci. Jako podkladní materiál pro kotvení obkladu bude uvažován beton, zdivo nebo ocelová konstrukce.

Tři základní části fasádní konstrukce:

 • stěnová konzola
 • fasádní sloupek
 • kotvící elementy - dle způsobů uchycení fasádního obkladu

Každá ze základních části fasádní konstrukce má:

 • architektonický design exteriéru
 • vysoká kvalita a produktivita montáže
 • použití pro velké množství typů a druhů fasádních obkladů
 • toto použití je vlastně základní konstrukcí
 • používá se pro vyrovnání od zdiva profil "U", ale častěji profil "L" který je dlouhý asi 100mm a tím se vyrovnává nerovnost prozatímní fasády
 • mezi tyto profily se vloží tepelná izolace tloušťky dle požadavku investora,architekta
 • k tomuto "L" profilu se přikotví další profil nejčastěji "T", může být i "L"
 • na tento profil se v mnoha případech přímo kotví už obkladoví materiál díky vrutů (tedy texů), nýtu, atd.
 • nebo také na profil "T" se může v případě fasády "Formal", Alucobond dát další profil "U", který má přímo z výrobny ukotvené šrouby cca ve středu toho profilu, více v bodě 1.4.1 fasády "Formal"
 • "L" profil materiál "Al" tl.5mm, "Fe" tl. 3mm
 • "T" konstrukce – profil "Al" 80/40/3 mm
 • jako nosná kotvící podkonstrukce obkladového materiálu lamel se používají typově vyráběné nosníky a to jak pro lamely P150L, P300L; rozdílný nosník pro lamely P250L

« Zpět na rozcestník provětrávaných fasád

ATENA spol s r.o.
Palackého 138
765 02 Otrokovice
IČ 60725931
Tel. 577 650 119
E-mail atena@atenasro.cz
Web www.atenasro.cz

Lamely | Mřížky | Kazety | Sádrokartony

Copyright © 2011-2015 ATENA spol s r.o. Otrokovice
Tvorba www stránek Zlín
Hosting u Vsquared s.r.o.